MANŽELSTVO

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ (KKC 1601)

Ak chcete uzavrieť manželstvo v našej farnosti:
 • aspoň jeden z vás musí byť rímskokatolík
 • nahláste sa aspoň pol roka pred sobášom vo farskej kancelárii počas úradných hodín
 • nahlásiť vôľu uzavrieť manželstvo môžu jedine dotyční snúbenci (nie ich rodičia, ani iný príbuzný)
 • pred sobášom je nevyhnutné absolvovať predmanželský kurz
 • predmanželský kurz bude v našej farnosti najbližšie 17.-18. apríla 2020 na fare; prihlásiť sa stačí telefonicky, alebo e-mailom
 • predmanželský kurz možno absolvovať aj inde; v takom prípade je nutné doniesť potvrdenie o absolvovaní (nenechávajte si to, prosím na poslednú chvíľu)
 • katolícki snúbenci majú pred manželstvom prijať sviatosť birmovania
 • k nahláseniu príďte obidvaja snúbenci a doneste nasledovné doklady:
 • najviac tri mesiace starý krstný list (ak nie ste pokrstený v našej farnosti); v prípade pokrstenej nekatolíckej stránky potvrdenie o krste
 • civilnú sobášnu zápisnicu z Matriky v Lipanoch
 • ak ani jedna katolícka stránka nežije na území našej farnosti, tak licenciu od svojho miestneho farára (u dvoch katolíkov stačí jedna licencia)