KRST


Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (KKC 1213)

Ak chcete dať pokrstiť svoje dieťa:

 • krst je potrebné nahlásiť v úradných hodinách v kancelárii farnosti
 • ak žijete mimo územia našej farnosti, je potrebné upovedomiť vášho miestneho farára
 • krst môže nahlásiť jedine rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa (nie starý rodič, ani iný príbuzný)
 • doneste so sebou rodný list dieťaťa (na nahliadnutie)
 • žiadosťou o krst súhlasíte so spracovaním osobných údajov všetkých dotknutých osôb; viac na https://gdpr.kbs.sk/
 • krstíme spravidla v nedeľu (na omši o 10.30, alebo po nej), alebo v dohodnutý čas v sobotu
 • vyberte dieťaťu krstných rodičov (pár muž a žena, alebo jeden muž, alebo jedna žena); krstný rodič má byť vzorom pre kresťanský život vášmu dieťaťu, a preto musí spĺňať tieto podmienky:

musí byť pokrstený a pobirmovaný rímskokatolík, alebo gréckokatolík, ktorý bol na 1. svätom prijímaní; musí mať minimálne 16 rokov; má byť praktizujúci kresťan (chodí pravidelne na omšu a na spoveď); ak je slobodný, nesmie žiť s niekym ako partner v jednej domácnosti; ak žije v manželstve, musí to byť cirkevne platné manželstvo (nie uzavreté iba na úrade, alebo v inej než Katolíckej cirkvi); nesmie byť rozvedený; nesmie verejným životom alebo názormi odporovať učeniu Katolíckej cirkvi.

 • krstným rodičom môže byť aj pravoslávny veriaci a to jedine spolu s katolíckym krstným rodičom opačného pohlavia, ktorý spĺňa vyššie podmienky
 • svedkom krstu môže byť aj pokrstený kresťan ostatných cirkví (napr. evanjelik, kalvín, atď.) a to jedine spolu s katolíckym krstným rodičom opačného pohlavia, ktorý spĺňa vyššie podmienky
 • rodičia a krstní rodičia pred krstom podľa potreby absolvujú predkrstnú prípravu (čas sa dohodne pri nahlasovaní)
 • krst je zadarmo; môžete však obetovať milodar

Ak máte nad 14 rokov a chcete sa dať pokrstiť:

 • ak ste neplnoletý, je potrebný súhlas vášho rodiča, alebo zákonného zástupcu
 • kontaktujte kňaza v kostole, alebo v kancelárii