BIRMOVANIE

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“. (KKC 1285)

Ak chcete prijať sviatosť birmovania v našej farnosti:
  • musíte byť pokrstený rímskokatolík
  • navštevujete aspoň 1. ročník na strednej škole (ak ste už dospelý a neboli ste birmovaný, môžete sa nahlásiť tiež)
  • prijímame spravidla len veriacich žijúcich na území našej farnosti
  • birmovanec musí absolvovať prípravu
  • do 24. septembra 2023 musí na farský úrad odovzdať úplne vyplnenú, potvrdenú a podpísanú prihlášku. Nájdete ju aj tu.
  • birmovanec si má vybrať birmovného rodiča (nemusí byť rovnakého pohlavia ako birmovanec), ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

musí byť pokrstený a pobirmovaný rímskokatolík, alebo gréckokatolík, ktorý bol na 1. svätom prijímaní; nesmie byť rodičom birmovanca; musí mať minimálne 16 rokov; má byť praktizujúci kresťan (chodí pravidelne na omšu a na spoveď); ak je slobodný, nesmie žiť s niekym ako partner v jednej domácnosti; ak žije v manželstve, musí to byť cirkevne platné manželstvo (nie uzavreté iba na úrade, alebo v inej než Katolíckej cirkvi); nesmie byť rozvedený; nesmie verejným životom alebo názormi odporovať učeniu Katolíckej cirkvi.