Odpustky

(Z apoštolskej konštitúcie sv. Pavla VI. Indeulgentiarum doctrina z 1. januára 1967)

Všeobecné ustanovenia

  1. Odpustkami sa rozumie odpustenie časných trestov za hriechy, ktorých vina už bola odpustená, a to nielen pred Cirkvou, ale aj pred Bohom; vhodne disponovaný veriaci ich môže získať za určitých podmienok prostredníctvom Cirkvi, ktorá ako vysluhovateľka vykúpenia autoritatívne rozdeľuje a privlastňuje poklad zadosťučinenia Krista a svätých.
  2. Odpustky môžu byť čiastočné alebo úplné, podľa toho, či zbavujú časných trestov za hriechy iba čiastočne alebo úplne.
  3. Každý veriaci môže získavať čiastočné alebo úplné odpustky pre seba alebo pre zomrelých – na spôsob prosby.
  4. Veriaci, ktorý aspoň skrúšeným srdcom vykoná skutok obdarený čiastočnými odpustkami, získa prostredníctvom Cirkvi odpustenie toľkých časných trestov, koľko si zaslúži vykonaním dobrého skutku.
  5. Úplne odpustky možno získať iba raz za deň; druhýkrát v jeden deň možno získať iba úplné odpustky pre okamih smrti.
  6. Čiastočné odpustky možno získať aj viackrát za deň, ak sa výslovne neurčuje inak.

Podmienky získania úplných odpustkov

  1. Na získanie úplných odpustkov treba vykonať dobrý skutok obdarený úplnými odpustkami a splniť tri nasledujúce podmienky: sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému. Ak chýba táto dispozícia alebo ak sa nesplnia tri uvedené podmienky, možno získať iba čiastočné odpustky.
  2. Jednou sviatostnou spoveďou možno získať viaceré úplne odpustky; ale jedným svätým prijímaním a jednou modlitbou na úmysel Svätého Otca možno získať iba jedny úplné odpustky.
  3. Tri uvedené podmienky sa môžu splniť niekoľko dní pred vykonaním predpísaného dobrého skutku alebo po ňom; vhodné je však, aby sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca boli vykonané v ten istý deň ako skutok obdarený úplnými odpustkami.
  4. Podmienka, ktorá zahrňuje modlitbu na úmysel Svätého Otca, sa celkom spĺňa, keď sa modlí na úmysel Svätého Otca raz Otče náš Zdravsa; každému veriacemu sa však dáva možnosť pomodliť sa akúkoľvek inú modlitbu podľa osobnej zbožnosti a oddanosti voči rímskemu veľkňazovi.

Úplné odpustky spojené s určitými dňami liturgického roka

Úplné odpustky je v priebehu liturgického roka možné získať osobitne v tieto dni:

v posledný deň roka – nábožnou účasťou na recitovaní alebo spevu hymnu Teba Bože, chválime ako poďakovaní Bohu za všetky dobrodenia uplynulého roka;

v prvý deň roka – nábožnou účasťou na recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý ako prosbe o Božiu pomoc pre nový rok;

v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov – účasťou na modlitbách za jednotu kresťanov;

v piatky Pôstneho obdobia – modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu pred obrazom ukrižovaného Ježiša;

na Zelený štvrtok – modlitbou Ctime túto sviatosť slávnu pri poklone po skončení eucharistického slávenia;

na Veľký piatok – nábožnou účasťou na poklone krížu alebo na pobožnosti krížovej cesty (aj pri televíznom alebo rozhlasovom prenose krížovej cesty, ktorú vedie pápež);

na Veľkonočnú vigíliu – obnovou krstných sľubov;

na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – nábožnou účasťou na recitovaní alebo spevu hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý;

na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – nábožnou účasťou na eucharistickej procesii;

na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – účasťou na verejnom recitovaní modlitby Najsladší Ježišu;

na slávnosť sv. Petra a Pavla – nábožným používaním predmetu, ktorý požehnal pápež alebo biskup; treba pripojiť Vyznanie viery;

2. augusta – viď nižšie;

na slávnosť Krista Kráľa – účasťou na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia.

Ak sa pre získanie odpustkov, ktoré pripadajú na určitý deň, vyžaduje návšteva kostola alebo kaplnky, je možné túto návštevu vykonať od dvanástej hodiny predchádzajúceho dňa do polnoci určeného dňa.

Niektoré úplné odpustky spojené s návštevou posvätných miest

Úplné odpustky je možné získať zbožnou modlitbou Otčenáš Verím v Boha pri návšteve:

jednej zo štyroch rímskych patriarchálnych bazilík – buď pri spoločnej púti, alebo vyjadrením oddanosti rímskemu biskupovi;

baziliky menšej – na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, na titulárnu slávnosť, 2. augusta (odpustky Porciunkuly), jeden deň v roku podľa výberu samotného veriaceho;

katedrálneho chrámu – na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, na titulárnu slávnosťv deň sviatku Katedry sv. Petra (22. február), v deň Výročia posviacky Lateránskej baziliky (9. novembra) 2. augusta (odpustky Porciunkuly);

medzinárodnej, národnej alebo diecéznej svätyne – na titulárnu slávnosť, jeden deň v roku podľa výberu samotného veriaceho, účasťou na spoločnej púti konanej na tomto mieste;

farského kostola – na titulárnu slávnosť, 2. augusta (odpustky Porciunkuly);

kostola alebo oltára – v deň ich posviacky.

Skutkom predpísaným na získanie úplných odpustkov, ktoré sa viažu ku kostolu alebo kaplnke, je nábožná návšteva dotyčného kostola, pri ktorej sa treba pomodliť Modlitbu Pána a recitovať Vyznanie viery.

Každodenné úplné odpustky

Úplne odpustky v jednotlivých dňoch roka je možné získať:

adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá trvá aspoň pol hodiny;

vykonaním pobožnosti krížovej cesty pred riadne zriadenými zastaveniami, ktoré sú tvorené štrnástimi krížmi, prípadne vyobrazením zastavení;

recitovaním ruženca alebo hymnu Akatist;

nábožným čítaním Svätého písma alebo jeho počúvaním v dĺžke aspoň pol hodiny;

nábožným recitovaním Korunky Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.

Odpustky za zomrelých

Úplné odpustky, ktoré možno aplikovať len za zomrelých, možno získať 2. novembra vo všetkých kostoloch, kaplnkách (i poloverejných tí, čo ich zákonite používajú) a v jednotlivých dňoch od 1. do 8. novembra návštevou cintorína. 

Niektoré čiastočné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne používa nejaký kňazom riadne požehnaný predmet (kríž, ruženec, škapuliar, medailu), môže získať čiastočné odpustky.