SV. OMŠA

„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1323)

Ak sa chcete zúčastniť sv. omše:

 • rozpis času a miesta omší nájdete v aktuálnom Farskom liste
 • na omšu prichádzajte v dostatočnom časovom predstihu a vo vhodnom oblečení; kostol je vždy posvätné miesto
 • pamätajte, že pre rímskokatolíka je povinná účasť na celej sv. omši každú nedeľu a v prikázané sviatky (1. január – Panny Márie Bohorodičky, 6. január – Zjavenie Pána, 40. deň po veľkej noci – Nanebovstúpenie Pána, štvrtok po Najsvätejšej Trojici – Kristovo telo a krv, 29. jún – sv. Peter a Pavol, 15. august – Nanebovzatie Panny Márie, 1. november – Všetkých svätých, 8. december – Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 25. december – Narodenie Pána)
 • ak chcem na omši prijať eucharistiu a na svedomí ma ťaží smrteľný hriech, musím predtým ísť na spoveď

Ak chcete venovať milodar na slávenie omše:

 • kontaktujte kňaza v sakrestii po sv. omši, alebo v kancelárii počas úradných hodín
 • kňazovi odovzdajte milodar a úmysel
 • úmysel kňazovi nadiktujte, alebo ho vopred napíšte na papier
 • úmysel napísaný na papieri nech je čitateľný a nech jasne obsahuje: počet úmyslov; typ úmyslu (napr. za zosnulého, za zdravie..); meno, za koho je slúžené, v prvom páde; miesto slúženia; želaný dátum; hodnota milodaru
 • presný dátum slúženia na váš úmysel nájdete vo Farskom liste
 • rozpis milodarov je v kompetencii p. farára
 • vyhradzujeme si určiť presný dátum slúženia úmyslu
 • úmysel sa číta na omši v rámci spoločných modlitieb veriacich (prosby)
 • ak sa čítajúci prosby pomýli, úmysel je vždy slúžený ten, ktorý bol vo Farskom liste napísaný