SPOVEĎ

„Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“ (KKC 1422)

Ak chcete pristúpiť k svätej spovedi:

  • musíte byť pokrstený katolík
  • spovedáme spravidla pol hodiny pred rannou a večernou sv. omšou vo farskom kostole v Lipanoch
  • takisto spovedáme podľa rozpisu (pozri Farský list) v týždni, kedy je prvý piatok v mesiaci, a pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami
  • ak kňaz pred sv. omšou vo farskom kostole nie je prítomný, tak má iné povinnosti, alebo inde slúži omšu; ak aj tak súrne potrebujete spoveď poproste ho po sv. omši v sakrestii
  • ak chcete nahlásiť spoveď pre chorého pozrite sekciu Sviatostné pomazanie
  • na spoveď sa dobre pripravte modlitbou, ak je to možné odčinením a prejdením si spovedného zrkadla – spytovanie svedomia (jedno je aj nižšie)
  • prípravu si, prosím, urobte už doma a nie až v kostole
  • ak je treba, hriechy si môžete zapísať na papier; papier po spovedi zničte
  • k platnej spovedi je nutná ľútosť; preto ak niekto z objektívnych a verejných dôvodov nemôže ľutovať (napr. osoba dobrovoľne žijúca v partnerskom vzťahu v jednej domácnosti bez platného cirkevného manželstva) nemôže mu byť udelené rozhrešenie

Spovedné zrkadlo (spytovanie svedomia)

1. Pristupujem k sviatosti pokánia s úprimnou túžbou po očistení, obrátení, obnove života a intímnejšom priateľstve s Bohom, alebo to považujem skôr za bremeno, ktoré som len zriedka ochotný prijať?

2. Zabudol som alebo úmyselne zamlčal v ostatnej alebo v predchádzajúcich spovediach ťažké hriechy ?

3. Splnil som pokánie, ktoré mi bolo uložené? Napravil som chyby, ktoré som urobil? Pokúsil som sa uviesť do praxe úmysel zmeniť svoj život podľa evanjelia?

I. Pán hovorí: „Budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom“.

1. Je moje srdce skutočne orientované na Boha; môžem naozaj povedať, že ho milujem nad všetky veci a s láskou syna, vo viere zachovávajúc jeho prikázania? Nenechávam sa príliš pohltiť časnými vecami? Je môj úmysel vždy v poriadku?

2. Mám pevnú vieru v Boha, že vo svojom Synovi nám povedal svoje slovo? Prejavil som svoju plnú úctu k náuke Cirkvi? Staral som sa o svoju kresťanskú formáciu, počúval Božie slovo, zúčastňoval sa na katechéze a vyhýbal sa všetkému, čo by mohlo narušiť vieru? Vyznával som vždy s odvahou a bez strachu svoju vieru v Boha a v Cirkev? Bol som kresťanom v súkromnom a verejnom živote?

3. Modlil som sa ráno a večer? Je moja modlitba skutočným rozhovorom od srdca k srdcu s Bohom, alebo je to len prázdna prax? Ponúkol som Bohu svoje starosti, svoje radosti a svoje bolesti? Dôveroval som mu v pokušení?

4. Mám úctu a lásku k svätému Božiemu menu, alebo som ho urazil rúhaním, falošnou prísahou, spomínaním nadarmo? Bol som neúctivý voči Panne Márii a svätým?

5. Svätím deň Pána a sviatky Cirkvi, zúčastňujem sa aktívnej, pozornej a zbožnej účasti na liturgických slávnostiach a najmä na svätej omši? Vyhol som sa počas sviatočných dní zbytočnej práci? Bol som aspoň raz ročne na spovedi a na veľkonočnom prijímaní?

6. Mám „iných bohov“, čo sú výrazy alebo veci, o ktoré mám väčší záujem, alebo ktorým dávam väčšiu dôveru ako Bohu napr.: bohatstvo, povera, spiritizmus a iné formy mágie?

II. Pán hovorí: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“.

1. Naozaj milujem svojho blížneho, alebo zneužívam svojich bratov a sestry, využívajúc ich pre svoje záujmy a vyhradzujem im správanie, aké by som nechcel, aby bolo voči mne? Dal som pohoršenie svojimi slovami alebo svojimi činmi?

2. Prispel som v mojej rodine s trpezlivosťou  a láskou k dobru a pokoju druhých?
Pre jednotlivých členov rodiny:
– Pre deti. Bol som poslušný rodičom, rešpektoval a ctil som si ich? Pomohol som im s duchovnými a materiálnymi potrebami? Učil som sa v škole? Rešpektoval som autority? Som dobrým príkladom v každej situácii?
– Pre rodičov. Mám starosť o kresťanskú výchovu detí? Som pre nich dobrým príkladom? Podporil som ich a nasmeroval ich svojou autoritou?
– Pre manželov. Bol som vždy verný v citoch a činoch? Mal som porozumenie v časoch úzkosti?

3. Dal som zo svojho vlastného, bez malicherného sebectva, tomu kto je chudobnejší ako ja? Nakoľko to závisí odo mňa, bránim utláčaných a pomáham núdznym? Alebo sa k svojmu blížnemu správam s pohŕdaním a tvrdosťou, najmä ku chudobným, slabým, starým, ľuďom na okraji, prisťahovalcom?

4. Uvedomujem si poslanie, ktorá mi bolo zverené? Podieľal som sa na apoštolských a charitatívnych dielach Cirkvi, na iniciatívach a živote farnosti? Modlil som sa a ponúkol som tak svoj príspevok za potreby Cirkvi a sveta. napr. za jednotu Cirkvi, za evanjelizáciu národov, za nastolenie spravodlivosti a pokoja?

5. Záleží mi na dobre a prosperite ľudskej komunity, v ktorej žijem alebo sa starám len o moje osobné záujmy? Zúčastňujem sa, pokiaľ je to možné, na iniciatívach, ktoré podporujú spravodlivosť, verejnú morálku, zhovievavosť, charitatívne diela? Splnil som svoje občianske povinnosti? Platil som pravidelne svoje dane?

6. Som spravodlivý, dôsledný a čestný vo svojej práci, ochotný poslúžiť pre spoločné dobro? Dal som robotníkom a všetkým podriadeným spravodlivú odmenu? Dodržiaval som zmluvy a sľuby?

7. Prejavil som legitímnej autorite náležitú poslušnosť a úctu?

8. Ak mám poverenie alebo vykonávam riadiacu funkciu, starám sa len o svoje vlastné záujmy alebo sa angažujem za dobro druhých v duchu služby?

9. Praktizoval som pravdivosť a lojalitu, alebo som ubližoval ostatným lžami, ohováraním, domýšľaním, posudzovaním a porušovaním tajomstiev?

10. Napadol som život a fyzickú integritu iných, urazil som ich česť, poškodil som ich dobro? Vykonal som alebo odporučil potrat? Mlčal som v situáciách, keď by som mohol povzbudiť k dobru? Rešpektujem v manželskom živote učenie Cirkvi o otvorenosti sa životu a jeho rešpektovaní? Konal som proti svojej fyzickej integrite (napr. sterilizácia)? Bol som vždy verný aj v mysli? Prechovával som nenávisť? Bol som hašterivý? Povedal som urážky a urážlivé slová, podnecoval som nezhody a odpor? Nebol som si vedomý viny a pritom som sebecky nesvedčil o nevine druhých? Vystavil som seba alebo iných nebezpečenstvu pri riadení vozidla alebo pri používaní iných dopravných prostriedkov?

11. Kradol som? Túžil som nespravodlivo okradnúť druhých? Poškodil som inému jeho majetok? Vrátil som to, čo som ukradol a napravil som škody?

12. Ak mi bolo ublížené, preukázal som svoju ochotu zmieriť sa a odpustiť kvôli Kristovej láske, alebo držím v srdci nenávisť a túžbu po pomste?

III. Kristus Pán hovorí: „Buďte dokonalý ako Otec“.

1. Aká je základná orientácia môjho života? Mám nádej na večný život? Snažil som sa oživiť svoj duchovný život modlitbou, čítaním a meditáciou o Božom slove, účasťou na sviatostiach? Umrtvoval som sa? Bol som pripravený a odhodlaný poraziť svoje zlozvyky, podrobiť si vášne a zvrátené sklony? Reagovala som na podnety k závisti, ovládal som svoj jazyk? Bol som domýšľavý a pyšný; presadzoval som sa až tak, že pohŕdam druhými a iným dávam prednosť? Nenanútil som svoju vôľu iným, nepošliapal som ich slobodu a nezanedbával ich práva?

2. Ako som využil čas, silu a dary prijaté od Boha ako „talenty z evanjelia“? Používam všetky tieto prostriedky na to, aby som čoraz viac rástol v dokonalosti duchovného života a služby druhým? Bol som nečinný a lenivý? Ako používam internet a iné sociálne médiá?

3. Znášal som trpezlivo a v duchu viery bolesti a skúšky života? Ako som sa snažil praktizovať umŕtvovanie, aby som dosiahol to, čo chýba Kristovmu utrpeniu? Dodržiaval som  pravidla pôstu a zdržanlivosti?

4. Zachoval som si vo svojom životnom stave čisté a cudné telo, uvedomujúc si, že je to chrám Ducha Svätého, určený na vzkriesenie a slávu? Udržal som svoje zmysly a vyhýbal sa poškvrneniu na duchu a tele myšlienkami a zlými túžbami, v slovách a nehodných činoch? Dovolil som si čítanie, reči, predstavenia a zábavu, ktoré boli v kontraste s ľudskou a kresťanskou dôstojnosťou? Bol som svojim správaním pohoršením pre ostatných?

5. Konal som proti svedomiu, zo strachu alebo pokrytectva?

6. Snažil som sa správať vo všetkom a vždy v pravej slobode Božích detí a podľa zákona Ducha, alebo som sa nechal zotročiť mojimi vášňami?

7. Zanedbal som dobro, ktoré som mohol urobiť?