SVIATOSTNÉ POMAZANIE

„Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.“ (KKC 1499)

Zaopatrovanie

Každý prvý piatok v mesiaci chodíme spovedať a rozdávame sv. prijímanie chorým. V prípade záujmu nech nás kontaktuje (telefonicky, osobne) dotyčný, alebo jeho príbuzný. Ak už chorého máme nahláseného a viete že v ten deň nebude doma, prosím takisto nám dajte vedieť.

V prípade nebezpečenstva blízkej smrti:

Nech nás príbuzní čím skôr kontaktujú. Sviatosti už nemožno vyslúžiť mŕtvej osobe.

Kto môže prijať sviatosť pomazania chorých:

  • pokrstený veriaci, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu (nad 7 rokov života) začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve
  • ak sa jeho zdravotný stav nezhoršil vysluhuje sa iba raz do roka, v opačnom prípade sviatosť môže prijať aj častejšie
  • človek v bezvedomí, ktorí si to predpokladane želá
  • kto nezotrváva tvrdošijne v ťažkom hriechu