Doktorandské štúdium na TF KU 2023/2024

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2023/2024 bude poskytovať vzdelávanie aj v doktorandských študijných programoch Katolícka teológia (v študijnom odbore teológia) a Charitatívna a misijná práca (v študijnom odbore sociálna práca).

Termín podania e-prihlášky na doktorandské štúdium: do 5. júna 2023

Všetky informácie sú na stránke https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/uchadzac/prijimacie-konanie.html

Adresa:   Teologická fakulta KU 

                 Hlavná 89

                 041 21 Košice 

e-mail:  studijne.tf@ku.sk

 

Prihlášku je možné podať aj v elektronickej forme zaslaním skenu prihlášky a potrebných príloh na adresu: studijne.tf@ku.sk