Mariánsky mesiac máj

Modlime sa spoločne Loretánske litánie.

Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Iniciátorom mariánskeho mesiaca máj v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol jezuita Dionisi svojím dielom Mese di Maria vytlačenom vo Verone r. 1725. Pápeži, napríklad Pius VII., Gregor XVI. a Pius IX. obdarúvali májove pobožnosti odpustkami. Pobožnosti v mesiaci máj odporúčali vo svojich dokumentoch najmä pápeži Lev XIII. a Pius XII. Pápež sv. Pavol VI. 30. apríla 1965 vydal encykliku Mense Maio, v ktorej povzbudzuje veriaci ľud k týmto pobožnostiam, aby ich obetovali za šťastné zakončenie koncilu a zároveň za vyprosenie pomoci na uskutočnenie koncilových ustanovení a za pokoj vo svete, keďže bol v tých rokoch ohrozený mier.

LORETÁNSKE LITÁNIE
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka milosrdenstva,
Matka Božej milosti,
Matka nádeje,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha migrantov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
 
V.Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pápež Pavol VI. v encyklike Mense Maio povzbudzuje takto: „Keď nadchádza mesiac máj, ktorý nábožnosť veriacich už oddávna zvykla venovať Bohorodičke Márii, naša duša jasá pri myšlienke na predstavenie viery a lásky, ktoré bude čoskoro vo všetkých častiach sveta konané na počesť Kráľovnej neba. Veď je to mesiac, v ktorom v chrámoch i v príbytkoch stúpa zo srdca kresťanov k Bohorodičke Márii veľmi vrúcny a nežný hold modlitby a úcty. A je to mesiac, keď nám od trónu našej Matky prúdia v plnosti dary Božieho milosrdenstva.

Máme teda veľkú radosť a útechu z tohto nábožného zvyku spojeného s mesiacom máj, ktorý je pre preblahoslavenú Pannu taký čestný a pre kresťanský ľud taký bohatý na duchovné ovocie. Veď Mária je vždy cestou, ktorá vedie ku Kristovi. Každé stretnutie s Máriou nemôže nebyť stretnutím s Kristom. A čo iné znamená, že sa trvale uchyľujeme k Márii, než to, že hľadáme v jej náručí, totiž v samej Panne, skrze ňu a s ňou Krista, nášho Spasiteľa, ku ktorému sa ľudia v úzkostiach a v nebezpečenstvách tohto sveta musia uchyľovať a voči ktorému stále cítia potrebu obracať sa ako k prístavu spásy a k nadprirodzenému zdroju života?! Práve preto, že mesiac máj prináša túto silnú výzvu na horlivejšiu a dôvernejšiu modlitbu a že naše prosby nachádzajú ľahší prístup k milosrdnému srdcu Panny Márie, bolo obľúbeným zvykom našich predchodcov voliť tento mesiac zasvätený Bohorodičke Márii na povzbudenie kresťanského ľudu na verejné modlitby, kedykoľvek to vyžadovali potreby Cirkvi alebo keď na ľudské spoločenstvo doliehalo nejaké vážne nebezpečenstvo…“ (sv. Pavol VI., encyklika Mense Maio, 20. apríl 1965)

„Počas mesiaca máj, ktorý vo veľkej časti pripadá na obdobie päťdesiattich veľkonočných dní, sa nábožné cvičenia majú niesť vo svetle účasti Panny Márie na veľkonočnom tajomstve (porov. Jn 19,25-27) a na turíčnej udalosti (porov. Sk 1,14), ktorá otvára cestu Cirkvi, cestu, ktorú ona, keď sa stala účastnou novosti Vzkrieseného, prekonáva pod vedením Ducha Svätého. A keďže tých „päťdesiat dní“ je práve čas slávenia a prípravy sviatosti kresťanskej inciácie, nábožné cvičenia mesiaca mája budú môcť užitočna dať vyniknúť úlohe, ktorú Panna Mária, oslávená v nebi, plní na zemi „tu a teraz“ pri slávení sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie“ (Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, 191).