Svetový deň modlitieb za cirkev v Číne – 24. máj

Nebeská Matka, počuj hlas tvojich detí, ktoré pokorne vzývajú tvoje meno.

Panna nádeje, tebe zverujeme cestu veriacich v ušľachtilej čínskej zemi. Prosíme ťa, predkladaj Pánovi dejín útrapy a námahy, prosby a očakávania veriacich, ktorí sa k tebe modlia, Kráľovná neba!

Matka Cirkvi, tebe zasväcujeme prítomnosť i budúcnosť rodín a našich komunít. Ochraňuj ich a podporuj v bratskom zmierení a v službe chudobným, ktorí zvelebujú tvoje meno, Kráľovná neba!

Útecha zarmútených, k tebe sa utiekame, pretože si útočiskom tých, ktorí plačú v skúškach. Bdej nad tvojimi deťmi, ktoré chvália tvoje meno, daj nech v jednote nesú zvesť Evanjelia. Sprevádzaj ich kroky k bratskejšiemu svetu, daj, nech všetkým prinesú radosť odpustenia, Kráľovná neba!

Mária, Pomocnica kresťanov, prosíme ťa o dni požehnania a pokoja pre Čínu. Amen!

Pápež Benedikt XVI. ustanovil 24. máj za Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. Na 24. mája pripadá sviatok „Panny Márie, Pomocnice kresťanov“, slávený tiež mnohými čínskymi pútnikmi v mariánskej svätyni Sheshan, asi 50 km juhozápadne od Šanghaja.