STÉ VÝROČIE PRÍCHODU SALEZIÁNOV NA SLOVENSKO

Rehoľa saleziánov dona Bosca si tento rok pripomína sté výročie príchodu a začatia
pôsobenia na Slovensku. Apoštolská penitenciária vo Vatikáne na žiadosť slovenských
saleziánov udelila veriacim možnosť získať plnomocné odpustky. Stačí, ak za obvyklých
podmienok v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo
Vajnoroch alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov na Slovensku. Dar plnomocných
odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole,
a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo zbožnou modlitbou.
Saleziáni chcú oslavy svojho príchodu využiť na prezentáciu a znovuoživenie charizmy
dona Bosca na Slovensku. Sú najpočetnejšou mužskou rehoľou u nás a podľa vzoru
zakladateľa dona Bosca sa prioritne venujú práci s deťmi a mládežou. Pomáhajú tiež
sociálne najslabším a sú aktívni aj pri pomoci ukrajinským odídencom.