Cezročné obdobie 2024

Okrem období, ktoré majú vlastnú náplň, je ešte tridsaťtri alebo tridsaťštyri týždňov, v ktorých sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva. Skôr sa, najmä v nedele, pripomína Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti. (VSLR, 43)

Biblia, homília a liturgická katechéza

Aby bolo jasné, že v liturgii obrad a slovo sú vo veľmi úzkom súvise, nech sa pri posvätných sláveniach zavedie hojnejšie, rozmanitejšie a primeranejšie čítanie Svätého písma. (SC, 35)

Zmysel liturgického roka

Svätá matka Cirkev si pokladá za povinnosť v stanovené dni v priebehu roka posvätnou pamiatkou oslavovať spasiteľné dielo svojho božského Ženícha. Každý týždeň v deň, ktorý nazvala Pánovým, slávi pamiatku Pánovho zmŕtvychvstania, ktoré okrem toho raz do roka slávi spolu s jeho požehnaným umučením najväčšou slávnosťou Veľkej noci.

V ročnom cykle však postupne rozvíja celé Kristovo tajomstvo, a to od vtelenia a narodenia až po nanebovstúpenie Pána, po Turíce a po očakávanie blaženej nádeje a Pánovho príchodu.

Keď takto pripomína tajomstvá vykúpenia, otvára veriacim bohatstvo spasiteľných činov a zásluh svojho Pána, takže sa v každom čase stávajú istým spôsobom prítomnými, aby sa veriaci dostávali s nimi do styku a napĺňala ich milosť spásy. (SC, 102)

V Období „Cez rok“ sa môžeme viac zamerať na počúvanie Božieho Slova. 

Počas omší v nedeľu budeme postupne čítať Evanjelium podľa sv. Marka a niektoré pasáže z Evanjelia podľa Jána. K nemu bude prispôsobené prvé čítanie zo Starého zákona a žalm. V druhom čítaní budeme postupne čítať tieto Pavlove spisy: 1. list Korinťanom 6-11, 2. list Korinťanom, List Efezanom, Jakubov list a List Hebrejom.

Počas všedných dní budeme v evanjeliu na pokračovanie počúvať Evanjelia podľa Marka, Matúša a Lukáša. Rovnako na pokračovanie budeme v prvom čítaní čítať tieto biblické knihy: 1. a 2. kniha Samuelova, 1. a 2. kniha kráľov, Jakubov list, 1. a 2. Petrov list, Júdov list, 2. Timotejovi, … K nim budú pripôsobené žalmy.