Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho – 24. jún 2022

V piatok bude celá Cirkev sláviť slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pri tejto príležitosti prinášame text katolíckeho kňaza Daniela Diana. Využité sú v ňom texty s Vatikánskeho rozhlasu.

Počiatky osobitnej úcty k Ježišovmu Srdcu siahajú do 12. storočia k sv. Anzelmovi (†1180), sv. Bernardovi (†1154), ktorí často hovoria o Spasiteľovom Srdci. Úcta Najsvätejšieho Srdca Pána sa zrodila v ovzduší kristocentrickej a mystickej spirituality. Tá sa vytvorila okolo benediktínskeho a františkánskeho rádu. Z rozjímania o Kristovom utrpení a jeho prebodnutom boku došlo k vnímaniu symboliky srdca, ktoré je otvoreným útočišťom duší, pokladom božského bohatstva a symbolom nekonečnej lásky. Bl. Jozef Hermann okolo roku 1200 napísal hymnus Sumni Regis Cor aveto (Zdrav buď, Srdce Kráľa Najvyššieho). V 13. storočí táto úcta dostáva na samotný vrchol. Bola to sv. Luitgarda (†1246), sv. Mechtilda Magdeburská, ktorá mala roku 1250 prvé videnie modlitieb Najsvätejšieho Srdca. Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi,  (1217/1221 – + 15. júl 1274), titulovaný ako Doctor Seraphicus ( serafínsky doktor) v diele Vita mystica (Mystický život) píše ako prvý o úcte Najsvätejšieho Srdca. Medzi ďalších veľkých ctiteľov v dejinách Cirkvi patrili napríklad sv. Gertrúda Veká, mystička (1256-1302), ktorá o Ježišovom Srdci napísala obdivuhodné veci, sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi (1193 – 1280), sv. Katarína Sienská panna a učiteľka Cirkvi (1347-1380), sv. Peter Faber, spoluzakladateľ Spoločnosti Ježišovej (1506 – 1546) či sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi (1567 – 1622).

Najväčším apoštolom kultu Ježišovho Srdca a Nepoškvrneného srdca Panny Márie sa stal sv. Ján Eudes, rehoľník (1601 – 1680). Zásluhou tohto  veľkého ctiteľa Božského Srdca boli v roku 1672 schválené prvé votívne sväté omše, litánie o Liturgia hodín – ofícium o Božskom Srdci. Pápež sv. Pius X. ho volal „pôvodca, učiteľ a apoštol liturgickej úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu“. Po zjaveniach Božského Srdca rehoľníčke Margite Márii Alacoque vo francúzskom Paray-le-Monial v 2. polovici 17. storočia sa táto úcta začala veľmi vzmáhať. Štyri zjavenia Pána sv. Margite Márii Alacoque sa stali základom dnešných pobožností k Božskému Srdcu. V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej svoje srdce so slovami: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Viac má trápi najmä to, že sa tak správajú i osoby, ktoré sa mi zasvätili. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“ Samotnú pobožnosť schválil pápež Klement XIII.(1693 – 1758). Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pre celú Cirkev ustanovil v roku 1856 pápež Pius IX., ktorý vyhlásil sestru Margitu Máriu Alacoque za blahoslavenú.   

Pri príležitosti stého výročia zavedenia tohto sviatku, vydal pápež Pius XII. encykliku s názvom „Haurietis Aquas“ (Čerpajte vodu), v ktorom vysvetľuje teológiu úcty k Božskému Srdcu. Emeritný pápež Benedikt XVI. v jednom z poludňajších príhovorov Anjel Pána zasa pripomenul, že „v srdci Spasiteľa si uctievame Božiu lásku k ľudstvu, jeho vôľu spasiť celý svet, jeho nekonečné milosrdenstvo.“

Podľa zjavenia sv. Margite Márii Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce: 
1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu. 
2. Uvediem pokoj do ich rodín. 
3. Poteším ich v utrpení. 
4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti. 
5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu. 
6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán milosrdenstva. 
7. Vlažní sa stanú horlivými. 
8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti. 
9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho srdca. 
10. Kňazom dám  milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdciami. 
11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú zapísané v mojom srdci a 
nikdy sa odtiaľ nevymažú. 
12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca láska milosť pokánia na konci života tým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok mesiaca a po deväť ďalších mesiacov. Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. Moje Srdce im bude záštitou a pevným útočiskom v poslednej hodine.

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu je rozšírená po celom svete, v mnohých farnostiach je prvý piatok zasvätený Božskému Srdcu a prvopiatková spoveď je príležitosťou, ako sa zastaviť, zrátať, zhodnotiť svoj život, odovzdať Bohu svoje chyby a začať nový mesiac s čistým štítom. Na Slovensku sa tiež konajú púte k Božskému Srdcu Ježišovmu, napríklad v Litave.

Úplné odpustky

Veriaci, ktorý sa v tento deň na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu (po omši počas adorácie), môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov

V tento deň sa prosím modlite za nás kňazov, aby sme boli svätí. Ďakujeme.